Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Welkom op de officiële website van VEA, de vereniging van toonaangevende communicatie-adviesbureaus.

Deze site dient primair als informatiebron over de organisatie VEA. Daarnaast geeft deze site informatie over het reclamevak en fungeert daarbij als aanvulling op de services die VEA haar individuele leden biedt. De site kent naast het openbare gedeelte een besloten gedeelte dat alleen door VEA leden kan worden geraadpleegd. Het besloten gedeelte geeft toegang aan leden van VEA middels een door VEA toegekende gebruikersnaam en wachtwoord.

VEA behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen die worden aangeboden, waaronder deze website, te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct van kracht zijn na het posten ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website.

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de condities en bepalingen zoals hierna genoemd en zoals deze in de gebruiksvoorwaarden staan.

Nederlands recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze gebruiksvoorwaarden, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Neem voor nadere informatie contact op met VEA, telefoonnummer 020 – 642 56 42 of e-mail naar info@vea.nl.

2. Vertrouwelijkheid
Alle informatie die beschikbaar is op het gedeelte van de website van VEA dat alleen voor leden toegankelijk is middels een gebruikersnaam en een password, is niet-publiek en exclusief voor leden. Om die reden is het leden van VEA, die over een gebruikersnaam en wachtwoord beschikken, niet toegestaan om deze gegevens aan anderen over te dragen en/of te doen beschikken zonder dat een bevoegde persoon van VEA daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Indien een wachtwoord, om welke reden dan ook, aan anderen dan aan degene aan wie het wachtwoord is toegekend, bekend is geworden, dan is het de verantwoordelijkheid van het lid zelf aan wie het password is toegekend om onmiddellijk VEA schriftelijk te informeren en een verzoek in te dienen om het password te veranderen.

3. Auteursrecht
De website www.vea.nl is eigendom van VEA.

Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving, de beelden en de geluiden, behoren toe aan VEA, tenzij expliciet anders vermeld in de betreffende tekst.

De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VEA worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

3.1 Merken en beelden
Alle merken, beelden en logo’s op deze website zijn eigendom van VEA of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VEA is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, beelden en logo’s, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

3.2 Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan VEA worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor gebruikersgemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. VEA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites van derden of voor de informatie, software, producten en services die op deze sites verkrijgbaar zijn.

De vermelding van hyperlinks naar de website van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van VEA van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met derden die deze sites exploiteren.

3.3 Software
Alle software die vanaf de VEA website kan worden gedownload is auteursrechtelijk beschermd werk van VEA of haar licentiegevers. Software mag uitsluitend worden gebruikt door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst.

Gebruiksrechtovereenkomsten worden voorafgaand aan het downloaden aan de eindgebruiker verstrekt. Downloaden, installatie en verder gebruik mogen pas plaatsvinden nadat de eindgebruiker heeft ingestemd met de bepalingen van de betreffende gebruiksrecht overeenkomst.

Voor software die niet vergezeld gaat van een gebruiksrechtovereenkomst verkrijgt de eindgebruiker een persoonlijk niet-overdraagbaar recht om de software te gebruiken voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

3.4 Inbreuk op overige rechten
Het is niet toegestaan om via de VEA website informatie op enige wijze te openbaren of te versturen die een inbreuk kunnen maken op het auteursrecht of enig ander recht van personen of rechtspersonen. Onmiddellijk nadat de hiervoor genoemde (mogelijke) rechtsschending aan VEA bekend is geworden, zal de informatie die deze (mogelijke) rechtsschending veroorzaakt van de VEA website worden verwijderd.

Belanghebbenden die van mening zijn dat informatie op de VEA website inbreuk maakt op het auteursrecht of enig ander recht kunnen contact op nemen met VEA, telefoonnummer 020-6425642 of e-mail info@vea.nl.

4. Disclaimer
VEA heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgenomen. Aan de informatie kunnen echter geen rechten ontleend worden met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

VEA en haar werknemers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor (directe) of indirect(e) verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken van deze site of andere aan deze site gekoppelde sites. VEA behoudt zich het recht voor de informatie op deze site zonder vooraankondiging en op ieder moment te wijzigen en/of in te trekken.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events!

Nieuwsbrief

Sectie